Nkọwa okwu logo

Ìgbò

Ìgbò

WordÌgbò
Definitions

Proper noun

1.the Igbo people or language

Nominal Modifier

1.related to Igbo people or language

2.native or local to Igbo people, language, or land

Related Terms
Word Stems

No word stems

Examples

Igbo, mmammanụ!

Hello, Igbo people!

Igbo ka a na-asụ n'ala Igbo.

Igbo is spoken in Igbo land.

Nkọwa okwu logo

Learning Igbo made easy, free, and accessible.

Join our mailing list

© 2023 Nkọwa okwu. All rights reserved.